• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie.

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

   Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-29.

   Metoda przygotowania oświadczenia

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Szerszeniewski, admin.sp202@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8449685. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

   https://www.rpo.gov.pl/

   Informacje uzupełniające

   Data publikacji strony internetowej: 2022-11-01.

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-10.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

   Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie

   02-645 Warszawa, ul. Jana Bytnara „Rudego” 19
   Tel.: 22 844 96 85
   Faks: 22 844 96 85
   E-mail: 
   sp202@edupage.org
   Strona internetowa: www.sp202.edupage.org

    

    

   Dostępność architektoniczna

   Miejsca parkingowe : istnieje   możliwość   zaparkowania na terenie szkoły, brak jest   wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Poza terenem szkoły w okolicy brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    

   Budynek główny:

   1. brak podjazdu do wejścia głównego,

   2. wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

   3. brak wind, ramp, podnośników,

   4. toalety nie są dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych,

   5. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku zwiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

   6. brak ścieżek dotykowych,

   7. nie posiadamy tłumacza języka migowego,

   8. brak kontrastowego oznaczenia elementów wnętrz, oznaczenia przegród szklanych dla osób słabowidzących,

   9. zapewniony jest dostęp alternatywny poprzez zapewnienie osobie ze   szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

    

    

   Budynek hali sportowej:

   1. istnieje podjazd do wejścia,

   2. wejście do hali jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

   3. zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych,

   4. toalety są dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych,

   5. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

   6. brak kontrastowego oznaczenia elementów wnętrz, oznaczenia przegród szklanych dla osób słabowidzących,

   7. brak ścieżek dotykowych.

    

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać