• Rekrutacja:

      • zaczyna się 15 maja,
      • odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie:  https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
      • ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 29 kwietnia.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

      Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:

      1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
       • warszawska publiczna szkoła podstawowa – zaloguj się do systemu przez zakładkę „Zaloguj się”. Wprowadź login i hasło, które dostaniesz w swojej szkole;
       • szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL.  Musisz samodzielnie założyć konto w systemie.
      2. Wniosek wypełnij w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
      3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
      • osobiście:
       • wniosek wydrukowany oraz podpisany przez Ciebie i co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego,
       • inne dokumenty, które potwierdzają, że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
      • przez system,
      • przez e-mail – wyślij ich skan na adres e-mail wskazany przez szkołę, który znajdziesz  na jej stronie internetowej.

      [!] Masz czas tylko do 29 maja do godz. 15.00 – jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały:

      • wstępne,
      • dwujęzyczne,
      • międzynarodowe,
      • przygotowania wojskowego,
      • sportowe,
      • mistrzostwa sportowego,
      • wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji.

      Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścisz taki oddział.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych 

      Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej   na liście preferencji.

      Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych

      Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji. 

      Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych

      Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji. 

      Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 30 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów

      • sportowych,
      • mistrzostwa sportowego,
      • przygotowania wojskowego.

      Terminy prób sprawności znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.  

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

      Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach

      Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych

      To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.

      Możesz do niego przystąpić, jeśli:

      • złożyłeś wniosek do 30 maja i wskazałeś w nim taki oddział

      oraz

      • z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.

      Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Do 6 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

      Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.

      Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej:

      • niepublicznej,
      • artystycznej,
      • spoza Warszawy 

      samodzielnie wprowadź do systemu:

      • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      • informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      23 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa

      Po zalogowaniu się w systemie możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

      Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:

      • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      • innych wymaganych dokumentów.

      Dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysłać na adres e-mail podany przez szkołę.

      Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół
      i oddziałów

      Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

      1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
      2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
      3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą  pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia

      Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał:

      • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      oraz

      • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie
      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      [!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 26 lipca, do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie, kiedy się do niego zalogujesz.

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

      [!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.

      Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

      W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku o przyjęcie w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl. Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają,
      że spełniasz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Od 31 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie

      Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      Od 3 do 4 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych

      Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.

      Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.  

      Do 7 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

      Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.

      9 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.

      Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

      Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

      • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      oraz

      • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie  
      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      11 sierpnia do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

      Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.